އދ. ވިލަމެންދޫ | ވިލަމެންދޫ އައިލެންސް ރިސޯޓް
Adh. Vilamendhoo | LD0263
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 12.8 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 331 4149
  • އެނދުގެ އަދަދު - 388
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 194
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 331 5286
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ވިލަމެންދޫ އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް އެމް.އެފް ބިލްޑިންގ ޗާންދަނީ މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - Vilamendhoo Investments Pvt. Ltd. MF Building Chandhanee Magu Male', Republic of Maldives [email protected]