ހދ. ވައިކަރަމުރައިދޫ
HDh. Vaikaramuraidhoo | LD1138
ސިނާއީ، ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް، ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ހދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 69 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ވީ.ކޭ.އެމް އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕވޓ ލޓޑ، މ. ޔާގޫތުގެ، މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 30/01/2003
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 21 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ރަށް ވަގުތީގޮތަށް ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލު ކޮށްފައި