އދ. އެނބޫދޫ
Adh. En'boodhoo | LD0784
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ރަށް ހިމާޔަތްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 15/10/2017
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ރަށް ވަގުތީގޮތަށް ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލު ކޮށްފައި