އދ. ހިޔަފުށި
Adh. Hiyafushi | LD1102
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - މަރިޔަމް ހަސަން ދީދީ/ ގ. ނިއުވޭވްސް،މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 27/10/2016
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 10 އަހަރު
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން