ހއ. ހޯރަފުށި
HA. Hoarafushi | LD0246
މީހުން ދިރިއުޅޭ ، ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ހއ. އަތޮޅު
A01 ހޯރަފުށި ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 01060
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 71 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 1,626

މިރަށަކީ އަތްތެރި މަސައްކަތަށް މަޝްހޫރު ރަށެކެވެ. އަދި މިރަށަކީ ދިވެހި ބަހާއި، އަދަބިއްޔާތާއި ޅެންވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަންނުވެރި ބަޔަކު ދިރިއުޅޭ ރަށެކެވެ. 1977 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިރަށުގައި ކުޑަދުވަސްކޮޅަކަށް އަތޮޅުވެރިކަންވެސް ކުރިއެވެ.
ޖުމްލަ 18 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 5,138,667.00 ރ.