ހދ. ތީފަރިދޫ
HDh. Theefaridhoo | LD0303
ސިނާއީ، ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ހދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 55.3 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ފަރިމޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 30/12/2015
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 21 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - ދަނޑުވެރިކަން، ޕޯލްޓްރީ، ހައިޑްރޯޕޯނިކްސް، އެނިމަލް ހަޒްބަންޑްރީ، ސްލިޕްވޭ