އދ. ތެލުވެލިގާ | ޑްރިފްޓް ތެލު ވެލިގަ ރީޓްރީޓް
Adh. Theluveligaa | LD0175
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3347777
  • އެނދުގެ އަދަދު - 60
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 30
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3347887
  • އީ-މެއިލް - [email protected] [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ތެލުވެލިގަ ރީޓްރީޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް މއ. ވަހާރި ޖަވާހިރު ގޯޅި މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ތެލުވެލިގަ ރީޓްރީޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް މއ. ވަހާރި ޖަވާހިރު ގޯޅި މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ