އދ. ތޮޅިފުށި
Adh. Tholhifushi | LD0529
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 4 ހެކްޓަރ
ސްޓޭޓަސް: Leased with Nalaguraidhoo
  • ސްޓޭޓަސް - ނަލަގުރައިދޫއާއި އެކު ދޫކުރެވިފައި
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ވިލާ ޝިޕިންގް އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 01/06/2014
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 50 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުން
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް