ވ. ފުލިދޫ
V. Fulidhoo | LD0182
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ވ. އަތޮޅު
J01 ފެލިދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 10010
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 12.1 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 503

މިރަށަކީ މިއަތޮޅުގައި އެންމެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމްގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ރަށެވެ. މިގޮތުން "ވާއު ފުލިދޫ" (WOW Fulhidhoo) ގެ ނަމުން މަޝްހޫރު ވެފައިވެއެވެ. ރަށުގައި 9 ގެސްޓް ހައުން އަކާއި، ޑައިވް ސެންޓަރެއް ހިނގަމުން ދެއެވެ. ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ އިތުރުން މިރަށުގެ މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތް ތަކުގެ ތެރޭގައި، މަސްވެރިކަމާއި، ވަޑާންކުރުމާއި، އިމާރާތްކުރުން ހިމެނެއެވެ.
ޖުމްލަ 11 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 5,000,000.00 ރ.
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ވ. ފުލިދޫ - ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދަނީ
ޕްލޭންކޮށްފައި
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް
ވ.ފުލިދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދަނީ