ވ. ތިނަދޫ
V. Thinadhoo | LD1079
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ވ. އަތޮޅު
J01 ފެލިދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 10020
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 11.6 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 75

މިރަށަކީ ލޯކަލް ޓޫރިޒަމްގައި ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ރަށެކެވެ. މިގޮތުން، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި އާންމުކޮށް ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކު މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދެއެވެ. 200 ވަރަކަށް އަހަރުވީ މިސްކިތެއް މިރަށުގައި ކުރިން ހުއްޓެވެ. އަދި މިފަދަ ގިނަ ދުވަސްވީ ތަނެއް ކަމުގައިވާ "މަގާންފުޅު" ކިޔާ ޒިޔާރަތެއް މިހާރުވެސް ހުރެއެވެ. ބޮޑުބެރު ޖެހުމަކީ މިރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި މަޤުބޫލު ޘަޤާފީ ކުޅިވަރެކެވެ.
ޖުމްލަ 6 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 0.00 ރ.
ގުރޭޓަރ މާލެ އެންވަޔަރްމަންޓަލް އިންޕްރޫވްމަންޓް އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ޒޯން 3 ގެ ކުންޏާއި ވަސީލަތްތައް މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދަނީ
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ވ. ތިނަދޫ - ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދަނީ
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް
ވ.ތިނަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދަނީ