ވ. ފެލިދޫ
V. Felidhoo | LD0075
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ވ. އަތޮޅު
J01 ފެލިދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 10030
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 15.85 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 490

މިރަށުގެ ބަނދަރު ހެދިއިރު، އެތަނުން ނެގި ފަސްތައް ރަށުގެ ހޭޅިފަށަށް އަޅައިގެން ހަދާފައިވާ، މަސްދިރިއުޅޭ ކުޅިއެއް އޮވެއެވެ. އަދި ރަށުގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި ހުރި 300 އަހަރުވީ ބޮޑު ނިކަގަހަކީ، މިރަށުގައި ފާހަގޮކޮށްލެވޭ ދުވަސްވީ ގަހެކެވެ. ރަށުގެ ރައްޔިތުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށްޓަކައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކޮށް އުޅެނީ މަސްވެރިކަމާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތަކެވެ. މިރަށުގެ ރައްޔިތުންނަކީ، ބޮޑުބެރު ޖެހުމާއި ތާރަ ޖެހުމަށް މަޝްހޫރު ބައެކެވެ.
ޖުމްލަ 14 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 0.00 ރ.
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ވ. ފެލިދޫ - ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ގުރޭޓަރ މާލެ އެންވަޔަރްމަންޓަލް އިންޕްރޫވްމަންޓް އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ޒޯން 3 ގެ ކުންޏާއި ވަސީލަތްތައް މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމްކުރުން
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް
ވ.ފެލިދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން