ވ. ކެޔޮދޫ
V. Keyodhoo | LD0260
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ވ. އަތޮޅު
J02 ކެޔޮދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 10040
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 11.8 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 852

މިރަށުގެ ރައްޔިތުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރަމުންދާ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، މަސްވެރިކަމާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތްކުރުން ހިމެނެއެވެ. ރަށުގައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމްގެ މަސައްކަތް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރަމުންދެއެވެ. މިގޮތުން މިރަށުގައި ގެސްޓްހައުސްގެ އިތުރުން 2 ޑައިވިންގ ސްކޫލް ހިންގަމުންދެއެވެ.