ވ. އަލިމަތާ | އަލިމަތާ އެކުއޭޓިކް ރިސޯޓް
V. Alimathaa | LD0148
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ވ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 6.9 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3323214
  • އެނދުގެ އަދަދު - 312
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 156
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3322516
  • އީ-މެއިލް - [email protected] [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - އެލް.އޭ ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް މ. އޮޕެރާ ބިލްޑިންގ ޗާންދަނީ މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ސަފާރީ ޓުއާރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް އޮޕެރާ ބިލްޑިންގ، ޗާންދަނީ މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ [email protected]