ވ. ދިއްގިރި | ދިއްގިރި ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް
V. Dhiggiri | LD0267
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ވ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3323214
  • އެނދުގެ އަދަދު - 122
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 61
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3322516
  • ހިންގާފަރާތް - ދިއްގިރި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް އޮޕެރާ ބިލްޑިންގ، ޗާންދަނީ މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ދިއްގިރި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް އޮޕެރާ ބިލްޑިންގ، ޗާންދަނީ މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ [email protected]