ވ. ހުޅިދޫ
V. Hulhidhoo | LD0117
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ވ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 3.1 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އާރަށް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕވޓ،ލޓޑ / މ.އޮމަދޫފަންނު، 2 ވަނަފަންގިފިލާ، ކ. މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 19/12/2017
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 21 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - ދަނޑުވެރިކަމާ ގުޅޭ މަސައްކަތް