މ. މުލި
M. Muli | LD0446
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

މ. އަތޮޅު
K01 ދިއްގަރު ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 11050
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 37 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 759

މިރަށަކީ މުލަކަތޮޅުގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށެވެ. މިރަށުގައި ޤާއިމު ކޮށްފައިވާ ވަސީލަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މ. އަތޮޅު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާއި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް މުލީ ބްރާންޗް ހިމެނެއެވެ. މިރަށަކީ ރާއްޖޭގެ ވަރަށް މަދު ރަށެއްގައި މިހާރު ދިރިއުޅޭ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ ކަންޒުކަހަނބު ދިރިއުޅޭ ރަށެކެވެ.
ޖުމްލަ 18 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 1,200,000.00 ރ.
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
މ. މުލި - ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް
މ.މުލި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން