މ. ކޮޅުފުށި
M. Kolhufushi | LD0061
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

މ. އަތޮޅު
K02 މުލަކު ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 11070
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 76 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 692

މިރަށަކީ މުލަކަތޮޅުގެ އެންމެ ދެކުނުން އޮންނަ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެވެ. މިރަށުގެ ރައްޔިތުން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތަކީ، މަސްވެރިކަމާއި، ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތާއި، ފަންގިވިނުމުގެ މަސައްކަތެވެ. އަދި މިރަށުގެ ގިނަ ޒުވާނުން ރިޒޯޓް ތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދެއެވެ. މިރަށުގައި ހުންނަ "މަސްޖިދުލްޣާޒީ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލް އަޢުޡަމް" މިސްކިތަކީ "ކަޅުއޮށްފުންމީ" ގެ ލަކުޑިން ބިނާކޮށްފައިވާ މިސްކިތެކެވެ.
ޖުމްލަ 15 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 325,000.00 ރ.
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް
މ.ކޮޅުފުށި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
މ. ކޮޅުފުށި - ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް