މ. ދިއްގަރު
M. Dhiggaru | LD0179
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

މ. އަތޮޅު
K01 ދިއްގަރު ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 11080
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 9.9 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 965

މިރަށުގެ އިޤްތިޞާދު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބިނާވެފައިވަނީ، މަސްވެރިކަމުގެ މައްޗަށެވެ. އެގޮތުން ކަނޑުމަހާއި ފަރުމަހާއި ފާނައިގެ މަސްވެރިކަން ކުރާ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި މިރަށް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. ރަށުގެ ގިނަ ޒުވާނުން ވަޒީފާ އަދާކުރަނީ ރިޒޯޓުތަކުގައެވެ. މިރަށަކީ މީރުރިހާކުރު ކެއްކުމަށް ވަރަށް މަޝްހޫރު ރަށެކެވެ.
ޖުމްލަ 14 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 2,400,000.00 ރ.
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
މ. ދިއްގަރު - ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދަނީ
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި / ފަސްކުރެވިފައި
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި