މ. މަޑުއްވަރި
M. Maduvvari | LD1166
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

މ. އަތޮޅު
K01 ދިއްގަރު ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 11090
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 10.3 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 310

މިރަށުގެ ރައްޔިތުން ދިރިއުޅުމަށްކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ މަސްވެރިކަމެވެ. ޘަޤާފީ ކުޅިވަރު ތަކުގެ ތެރެއިން ތާރަ އާއި ލަނގިރި ޖެހުމަށް މިރަށަކީ މަޝްހޫރު ރަށެކެވެ. އިހުޒަމާނުއްސުރެ މިރަށަށް ޚާއްޞަ ކުޅިވަރެއް ކަމުގައިވާ "ގުޅަމަތި ހިފުން" އެއީ މިރަށުގައި ކުޅޭ ޚާއްޞަ ކުޅިވަރެކެވެ.
ޖުމްލަ 8 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 0.00 ރ.
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
މ. މަޑުއްވަރި - ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދަނީ
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް
މ.މަޑުއްވަރި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދަނީ
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި