މ. މެދުފުށި | މެދުފުށި އައިލެންޑް ރިސޯޓް
M. Medhufushi | LD0206
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

މ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 10.3 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 331 7373
  • އެނދުގެ އަދަދު - 240
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 120
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 332 1862
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - މެދުފުށި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ގ.ނީމް، މަޖީދީ މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - މެދުފުށި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ގ.ނީމް، މަޖީދީ މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ