މ. ދިއްތުނޑި
M. Dhihthun'di | LD0684
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

މ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 10.9 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ޢަބްދުލް ނާފިޢު ތައުފީޤް / މ. ޑްރޯމްލައިޓް ، ކ. މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 18/10/2018
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން