ހދ. ހޮނޑާފުށި | ހޮނޑާފުށި އައިލެންޑް ރިސޯޓް
HDh. Hon'daafushi | LD1192
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ހދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 59.5 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3317373
  • އެނދުގެ އަދަދު - 118
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 59
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3316016
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ޢަލީ ހ.ގިރިތެރޭގެ ފަރީދީ މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ޢަލީ ހ.ގިރިތެރޭގެ ފަރީދީ މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ