މ. ފެންފުރާވެލި
M. Fenfuraaveli | LD1471
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

މ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 5.8 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ބިއޯން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 20/12/2011
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 21 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - ދަނޑުވެރިކަމާއި ޕޯލްޓްރީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް