މ. ގާކުރަލި
M. Gaakurali | LD0274
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

މ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 13.2 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު ޢަރުޝާ، /މ. ނަރުގިސްމާގެއާގެ ކ. މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 19/02/2017
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 21 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - ޕޯލްޓްރީގެ މަސައްކަތް