މ. ގޮންގަލިހުރާ
M. Gongalihuraa | LD0033
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

މ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އާއިޝަތު ޝައުޤީ / މއ. ލައިޓްކޯނަރ، ކ. މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 22/10/2018
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން