ހދ. އިންނަފުށި
HDh. Innafushi | LD0047
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ތިމާވެށީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިމާޔަތްކޮށްފައި ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ހދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
މި ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ގެޒެޓްކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ނަންބަރު : (IUL)438-ENV/438/2019/150 ، 16 ޖޫން 2019 އާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ހިމާޔަތްކޮށްފައި.
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 24/02/2014
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަގުތީ ގޮތުން ބެލެހެއްޓުމަށް