މ. މާޅަވެލި
M. Maalhaveli | LD0186
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

މ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ޙަސަން ސަޢީދު / ދަފްތަރު ނަންބަރ: 2972 ، ކ. މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 16/10/2018
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން