މ. ސީދީހުރާ
M. Seedheehuraa | LD0523
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

މ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - މޫސާ އާދަމް / ރަންކޮކާގެ، މ. ނާލާފުށި
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 29/06/1960
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން