މ. ސީދީހުރާވެލިގަނޑު
M. Seedheehuraaveligan'du | LD0437
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

މ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ޢާއިޝަތު ނުޒުޙާ ޢަލީ ޝަރީފް / ގ. މާލޭހިޔާ 1 (04-16)، ކ. މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 10/11/2018
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން