މ. ތުވަރު
M. Thuvaru | LD1072
ސިނާއީ، ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް، މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

މ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 14.6 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޢަރޫޝާ އިބްރާހިމް، މ. މެޑޯޒް، ކ. މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 31/12/2003
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 21 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - ދަނޑުވެރިކަމާއި، މަސްވެރިކަމާއި، ޕޯލްޓްރީ އާއި ލައިވްސްޓޮކް ގެންގުޅުން