ފ. ބިލެތްދޫ
F. Bileiydhoo | LD0606
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ފ. އަތޮޅު
L01 ބިލެތްދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 12020
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 31 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 1,364

މިރަށުގައި ހުންނަ "ޒިކުރާ މިސްކިތަކީ" ވަރަށް ދުވަސްވީ މިސްކިތެކެވެ. އަދި މިސްކިތާ އިންވެގެން ޒަމާންވީ ވެވެއް އޮވެއެވެ. މިރަށުގެ ރައްޔިތުން ދިރިއުޅުމަށް އާންމުކޮށް ކުރާ މަސައްކަތަކީ ދަނޑުވެރިކަމެވެ. އޭގެ އިތުރުން ލޯކަލް ޓޫރިޒަމްގެ ދާއިރާގައިވެސް ގިނަ ރައްޔިތުން ހަރަކާތްތެރިވެއެވެ.
ޖުމްލަ 13 މަޝްރޫއު
2022 ގެ ބަޖެޓް : 10,607,933.00 ރ.
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް
ފ.ބިލެތްދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދަނީ
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ފ. ބިލެތްދޫ - ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދަނީ