ފ. މަގޫދޫ
F. Magoodhoo | LD0085
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ފ. އަތޮޅު
L01 ބިލެތްދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 12030
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 22.1 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 620

8 ޖެނުއަރީ 1999 ގައި ފ. އަތޮޅުގެ އަތޮޅުވެރިކަން މި އަތޮޅު ނިލަންދުއަށް ސަރުކާރުން ބަދަލު ކުރެއްވުމާ ހަމައަށް، އަތޮޅުވެރިކަން ކުރަމުން ދިޔައީ މިރަށުގައެވެ. ރަށުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކުރަމުން އަންނަނީ ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމެވެ. މިރަށުގައި 300 އަހަރުވީ އާޘާރީ މިސްކިތެއް ހުރެއެވެ. މިރަށުގައި ޤާއިމު ކޮށްފައިވާ ދަނޑުވެރިކަމުގެ "ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ" އިން ގެންދަނީ ފާހަގަކޮށްލެވޭ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ.
ޖުމްލަ 11 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 0.00 ރ.
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ފ. މަގޫދޫ - ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދަނީ
ހިނގަމުންދަނީ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި