ފ. ދަރަނބޫދޫ
F. Dharan'boodhoo | LD0970
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ފ. އަތޮޅު
L02 ނިލަންދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 12040
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 36.5 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 588

މިރަށަކީ މިއަތޮޅުގައި އޮތް އާބާދީ އެންމެ ބޮޑު ރަށެވެ. 1970 ގެ ކުރިން، މިރަށަކީ އާދަޔާ ޚިލާފަށް ގިނައިން ވެލައާއި ކަހަނބު އަރާކަމަށް މަޝްހޫރުވެފައިވާ ރަށެކެވެ. މި ރަށުގެ ރައްޔިތުން އާންމުކޮށް ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަކީ ލޯކަލް ޓޫރިޒަމާއި ދަނޑުވެރިކަމެވެ.
ޖުމްލަ 10 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 660,000.00 ރ.
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ފ. ދަރަނބޫދޫ - ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދަނީ
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް
ފ.ދަރަބޫދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދަނީ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި