ފ. ފިލިތެޔޮ | ފިލިތެޔޮ އައިލެންޑް ރިސޯޓް
F. Filitheyo | LD0819
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ފ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 21.3 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 331 7373
  • އެނދުގެ އަދަދު - 250
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 125
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 332 1862
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - އޭ.އޭ.އޭ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ގ.ނީމް، މަޖީދީ މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އޭ.އޭ.އޭ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް # 17 އަދި 19 ޗާންދަނީ މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ