ފ. އަދަންގައު
F. Adhangau | LD0013
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ފ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - މުޙައްމަދު އަންފާލު ވަޙީދު / މ. ހިރިނައިދޫ، ކ. މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 10/11/2018
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން