ފ. މަގޫދޫބޮޑުފިނޮޅު
F. Magoodhoobodufinolhu | LD0349
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ފ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އިބްރާޙިމް ނަޞީރު / އޯކިޑްވިލާ، ފ. މަގޫދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 23/10/2018
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން