ދ. މީދޫ
Dh. Meedhoo | LD1050
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ދ. އަތޮޅު
M01 މީދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 13010
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 10.8 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 1,406

ރަށުގެ ރައްޔިތުން އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން އާންމު ގޮތެއްގައި ކޮށްއުޅެނީ ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ މަސްވެރިކަމެވެ. މިރަށް މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމުގެ ރަށެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
ޖުމްލަ 12 މަޝްރޫއު
2022 ގެ ބަޖެޓް : 8,725,715.00 ރ.
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދަނީ
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް
ދ.މީދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދަނީ
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ދ. މީދޫ - ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދަނީ