ދ. މީދޫ
Dh. Meedhoo | LD1050
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ދ. އަތޮޅު
M01 މީދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 13010
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 10.8 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 855

ރަށުގެ ރައްޔިތުން އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން އާންމު ގޮތެއްގައި ކޮށްއުޅެނީ ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ މަސްވެރިކަމެވެ. މިރަށް މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމުގެ ރަށެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
ޖުމްލަ 14 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 990,000.00 ރ.
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ދ. މީދޫ - ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް
ދ.މީދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން