ހދ. ކޭލަކުނު
HDh. Keylakunu | LD0969
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ތިމާވެށީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިމާޔަތްކޮށްފައި ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ހދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 109.6 ހެކްޓަރ
މި ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ގެޒެޓްކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ނަންބަރު : (IUL)438-ENV/438/2018/322 ، 30 ޑިސެމްބަރ 2018 އާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ހިމާޔަތްކޮށްފައި.
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 04/05/2012