ދ. ބަނޑިދޫ
Dh. Ban'didhoo | LD0066
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ދ. އަތޮޅު
M01 މީދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 13020
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 24.6 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 536

މިރަށުގައި 400 އަހަރުވީ އާޘާރީ މިސްކިތެއް ހުރެއެވެ. އަދި 500 އަހަރުވީ ނިކަ ގަހެއްވެސް މިރަށުގައި ހުރެއެވެ. މިރަށުގެ މީހުން ކުރިއްސުރެ މައިގަނޑު މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުން ކޮށްއުޅެނީ މަސްވެރިކަމެވެ. މިހާރު މިރަށުގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރެއެވެ.
ޖުމްލަ 13 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 0.00 ރ.
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ދ. ބަނޑިދޫ - ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް
ދ.ބަނޑިދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން