ދ. ރިނބުދޫ
Dh. Rin'budhoo | LD0334
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ދ. އަތޮޅު
M01 މީދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 13030
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 18.3 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 280

ރަށުގެ ރައްޔިތުން އާންމު ގޮތެއްގައި ކޮށްއުޅެނީ، މަސްވެރިކަމާއި، ފަންގިވިނުމުގެ މަސައްކަތެވެ. އަދި މިރަށަކީ ރަންރިހީގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި ވަރަށް މަޝްހޫރު ރަށެކެވެ. މިރަށުގައި ހުންނަ، ކުރެހުން އަޅައި، ހިރިގަލާއި ލަކުޑި ބޭނުންކޮށްގެން ހަދާފައިވާ ކުރީގެ ހުކުރު މިސްކިތަކީ، 250 އަހަރު ވެފައިވާ، އާޘާރީ ގޮތުން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ތަނެކެވެ. އަދި ބުދަށް އަޅުކަން ކުރި ޒަމާނުގެ ރިހި ބުދެއް ވަޅުލާފައި އޮތް ތަން މިހާރުވެސް ފާހަގަކޮށްފައި ހުރެއެވެ.