ދ. މާއެނބޫދޫ
Dh. Maaen'boodhoo | LD0209
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ދ. އަތޮޅު
M02 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 13070
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 20.4 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 1,025

މިރަށުގެ ރައްޔިތުންނަކީ އާންމުކޮށް ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމާއި، ފަންގިވިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްއުޅޭ ބައެކެވެ. މިރަށުގައި 100 އަހަރުވީ އާޘާރީ މިސްކިތެއް ހުރެއެވެ. އަދި އިހު ޒަމާނުގައި ބޭނުންކުރި ވެވެއް ހުރި ސަރަޙައްދު މިހާރުވެސް ރަށުގައި ފާހަގަކޮށްފައި އޮވެއެވެ. މިރަށުގެ މީހުންނަކީ ކުރީ ޒަމާނުގައި ލަނގިރި ޖެހުމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ބައެކެވެ.
ޖުމްލަ 11 މަޝްރޫއު
2022 ގެ ބަޖެޓް : 5,073,465.00 ރ.
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދަނީ
ޑިޒައިން އެވޯޑްކޮށްފައި