ދ. ކުޑަހުވަދޫ
Dh. Kudahuvadhoo | LD0499
މީހުން ދިރިއުޅޭ ، ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ދ. އަތޮޅު
M02 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 13080
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 104.20 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 2,652

މިރަށުގެ ރައްޔިތުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކަކީ، ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމާއި، އިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާގެ މަސައްކަތާއި، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތަކެވެ. ކުޑަހުވަދޫ ބައު ހުކުރު މިސްކިތުގެ ދޮރާށްޓަކީ އާޘާރީ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ ތަނެކެވެ. މިރަށުގައި ޤާއިމު ކޮށްފައިވާ މުހިންމު ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި "ދާލު އެއަރޕޯޓާއި"، އެމް.އެން.ޔޫ ލަރނިންގ ސެންޓަރަކާއި ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ މަރުކަޒުގެ ގޮތްޕެއް ހިމެނެއެވެ.
ޖުމްލަ 22 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 10,917,000.00 ރ.
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ދ. ކުޑަހުވަދޫ - ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދަނީ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި