ދ. ވެލަވަރު | އަންގްސާނާ ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ މޯލްޑިވްސް ވެލަވަރު
Dh. Velavaru | LD1185
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 7.2 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3304087 6760028
  • އެނދުގެ އަދަދު - 238
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 119
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3304660 6760029
  • ހިންގާފަރާތް - މޯލްޑިވްސް ބޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ވައްތީނިގަސްދޮށުގެ މަޖީދީ މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ސެންކްޗުރޭ ސޭންޑްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ހ.އާގެ، 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ