ދ. މީދުއްފުށި | ސަން ޝިޔާމް ވިލު ރީފް މޯލްޑިވްސް
Dh. Meedhuffushi | LD0337
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 6.6 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3329110
  • އެނދުގެ އަދަދު - 200
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 100
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3333897
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ސަން އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ހ.މަލޭ ތިލަ މެހެލި ގޯޅި މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ސަން އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ހ.މަލޭ ތިލަ މެހެލި ގޯޅި މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ [email protected]