ދ. އަލުވިފުށި | ސަން ޝިޔާމް އިރު ވެލި މޯލްޑިވްސް
Dh. Aluvifushi | LD0623
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3325977
  • އެނދުގެ އަދަދު - 242
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 121
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3333897
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - އޯޝަން އައިލެންޑްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ހ.ސަން ސިޔާމް ބިލްޑިންގ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އޯޝަން އައިލެންޑްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ހ.ސަން ސިޔާމް ބިލްޑިންގ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ