ހއ. އިހަވަންދޫ
HA. Ihavandhoo | LD0908
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ހއ. އަތޮޅު
A02 އިހަވަންދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 01070
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 61.9 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 2,681

މިރަށަކީ ރާއްޖޭގެ ފަޚުރުވެރި ޤައުމީ ބަޠަލް، އައްސުލްޠާނުލްޣާޒީ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނާއި އެ ތަކުރުފާނުގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޯފުޅު، ޙަސަން ރަންނަބަނޑޭރި ކިލެގެފާނު (ޙަސަން ތަކުރުފާނު)ގެ މަންމާފުޅުގެ އުފަންރަށެވެ. އެދެ ބޭފުޅުން އުފަންވެވަޑައިގަތީވެސް މިރަށުގައެވެ. މި ރަށުގައި ހިރިގަލުން ބިނާކޮށްފައިވާ، 300 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާ އާޘާރީ މިސްކިތެއް ހުރެއެވެ.
ޖުމްލަ 21 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 7,950,460.00 ރ.
ހއ.އިހަވަންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ޓަރފް އިންސްޓޯލްކުރުން
ހއ.އިހަވަންދޫ ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ޓާރފް ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް