ދ. ޅޮހި
Dh. Lhohi | LD0636
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 7.6 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އެމެރަލްޑް ޓްރެވަލް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް / ހ. މާލޭތިލަ، މެހެލި ގޯޅި، މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 23/01/2012
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 21 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތާއި އެކުއަޕޯނިކްސް، ފްލޮރިކަލްޗަރ އަދި ޕޯލްޓްރީގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް