ދ. ދޫރެސް | އާވީ ނޭޗަރސް ޕެރެޑައިސް
Dh. Dhoores | LD0448
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 8.9 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 6766600 7775121 3334630
  • އެނދުގެ އަދަދު - 66
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 33
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3334630 6766000 3334631
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ދޫރެސް ރީޓްރީޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް އައިމިރާނި، 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ދޫރެސް ރީޓްރީޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް އައިމިރާނި، 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ