ދ. އެނބޫދޫފުށި | ނިޔަމަ މޯލްޑިވްސް
Dh. En'boodhoofushi | LD0649
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 12.9 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 300 5552
  • އެނދުގެ އަދަދު - 274
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 137
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 300 5553
  • ހިންގާފަރާތް - އޯ ޕްލަސް ހޯލްޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ހ.ތުނިޔާ ބިލްޑިންގ، 8 ވަނަ ފަންގިފިލާ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވަލޮޕްމަންޓް އެންޑް ކޯޕަރޭޝަން ހ.އާގެ، 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ