ދ. ފެންފުށި
Dh. Fenfushi | LD0084
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ޙުސެއިން ޢާމިރު / ހ. މާދޫގެ، މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 13/10/2003
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން